ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВЕНДОР БЪЛГАРИЯ

Ангажимент към клиентите във връзка със защита на лични данни и поверителност
Защитата на Вашите лични данни и поверителност е от първостепенно значение за Вендор България. 

Принципи
Вендор България подчертава ангажираността си по отношение на защитата на лични данни и поверителността, като приема следните принципи.

Вендор България използва лични данни по законосъобразен, справедлив и прозрачен начин.
Вендор България събира толкова лични данни, колкото са необходими, и ги използва само за законосъобразни цели.
Вендор България запазва само толкова лични данни, колкото са необходими, и за толкова дълъг период, колкото е необходимо.
Вендор България защитава лични данни с подходящите мерки за сигурност.

Относно Политиката за поверителност
Целта на политиката за поверителност е да установи ясни, точни и прозрачни правила за събирането, използването, обработката, съхраняването и т.н. на лични данни, свързани с клиентите на Вендор България.

По смисъла на настоящата политика за поверителност „клиент на Вендор България“ е всеки предишен, настоящ и потенциален клиент или потребител на продукт или услуга, предлагани от Вендор България, посетителите на някой от нашите официални уебсайтове или магазини, както и членове на програмата ни за лоялност.

Кой носи отговорност за обработката на Вашите лични данни?
Вендор България носи основната отговорност за обработката на лични данни в рамките на настоящата Политика за поверителност. При определени обстоятелства отговорността за защитата на Вашите данни и поверителност е споделена с един или няколко правни субекта, които са филиали на Вендор България или трети страни.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Личните данни, които сме събрали от Вас, обикновено се съхраняват в рамките на държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство („ЕС/ЕИП“), но също така могат, когато е необходимо, да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕС/ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони и без нарушаване на законните Ви права.

Когато се налага прехвърлянето на лични данни от ЕС/ЕИП в трета държава, която не е одобрена от Европейската комисия като сигурна държава за подобно прехвърляне (решение относно адекватността), Вендор България ще използва стандартни договорни клаузи, за да гарантира ниво на защита като това, осигурявано в рамките на ЕС/ЕИП, или други законови основания за прехвърлянето.

Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите лични данни са достъпни само за лицата, които имат нужда от данните за изпълнение на определена цел или услуга. До необходимата степен Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с компаниите на Вендор България, с доставчици и подизпълнители (обработващи данните и техни подчинени лица), които извършват определени задачи от името на Вендор България, както и с независими трети страни.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
Вендор България няма право да събира, обработва, използва, съхранява и т.н. лични данни без валидно законово основание. Законосъобразността може да произтича от Вашето съгласие, от договор, от законови задължения или от нашия законен интерес като бизнес. За всяка конкретна цел на обработката на личните данни, които събираме от Вас, ние ще Ви информираме за приложимото законово основание, какви права можете да упражните, дали предоставянето на лични данни е на база закон или е необходимо за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите лични данни и евентуалните последствия при отказ от Ваша страна.

Какви са Вашите права?
Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете се с Вендор България, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.


Право на преносимост: 
Когато Вендор България обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.


Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в Вендор България, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Вендор България по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към Вендор България, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Вендор България. Вендор България няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Имате право да поискате Вендор България да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Вендор България, Вендор България ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Вендор България трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако Вендор България вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на info@vendor.bg във връзка с горепосочените права.

Ако имате профил в Вендор България или сте член на програмата ни за лоялност, можете да упражните правото си на достъп, преносимост и коригиране под страниците на Вашия профил, където можете и да изтриете профила си.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако имате оплаквания във връзка с начина, по който групата на Вендор България обработва и защитава Вашите лични данни и поверителност, имате право, във всеки един момент, да отправите жалба до българския Орган за защита на данните или друг компетентен надзорен орган в държавата Ви на местопребиваване.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност.

Хронологията на редакциите е посочена в раздел Промени на настоящата Политика за поверителност.