Настоящите правила и условия уреждат взаимоотношенията между Вендор България ЕООД, наричан по-долу за краткост Търговец, „vendor.bg” или “Сайтът” и всяко лице, което извършва покупка на уебсайта vendor.bg, наричан по-долу за краткост „Потребител” или ”Интернет потребител” и наричани общо „Страните”. Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта Вендор България ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 206068024, със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1612, ж.к. Лагера, ул. Плиска № 29, ет. 1, ап. 1, тел.: 0889 655 111, e-mail: info@vendor.bg

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт – https://www.vendor.bg и всички негови подстраници.
Потребител – е физическо лице, съгласило с настоящите Общи условия, което осъществява достъп до съдържанието, Услугите или Сайта по какъвто и да е начин.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Услуга – електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Сайта, с цел да се осигури на Потребителя възможността да закупува продукти, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.
Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Търговеца и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Търговеца или негов упълномощен представител и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка/заявка представлява отделен договор.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.
Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за Услуга и доставка на предлаганите от Търговеца Услуги.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите Услуги.

2.1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка.

2.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

4. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на услугите и продуктите са крайни с начислени данъци.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.
Плащане

7. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. Търговецът предлага на Потребителите плащане с Наложен платеж, като дължимата сума се предава на куриера, служител на куриерска фирма, при доставка на закупената от Потребителя стока.

8.1. По избор на Потребителя Търговецът предлага плащане по банкова сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД, IBAN сметка: BG82RZBB 91551012694213, BIC: RZBBBGSF, титуляр на сметката: Светлин Емилов Савов, като след потвърждаване на превода закупените стоки се изпращат в срока, посочен в настоящите Общи условия. В основание за внасяне на сумата по банковата сметка, посочена по-горе, Потребителят задължително следва да посочва номера на поръчката, който ще получи от Доставчика.

18.2. Разходите за превода са изцяло за сметка на Потребителя.

9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
Отказ от договора и замяна

11. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

12. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

13. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

14. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

15. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

16. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
• за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

17. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

Рекламации

18. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

19. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.

19.1. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

20. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

21. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

22. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

23. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

24. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

25. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
Интелектуална собственост

26. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

27. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

28. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

29. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

30. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
Прекратяване и разваляне на договора

31. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

32. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

33. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

34. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

35. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Изменение на общите условия

36. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

37. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

38. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

39. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.